Spadki — Rybnik

Prawo spadkowe stanowi jeden z działów prawa cywilnego, który reguluje sprawy związane z dziedziczeniem, zasadami przekazywania praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy. Ustawa wskazuje osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego i z mocy testamentu, osoby uprawnione do nabywania spadku w inny sposób niż w drodze dziedziczenia ustawowego, a także zasady odpowiedzialności za długi, które weszły w skład spadku.

Podmiotami zaangażowanymi w czynności związane z nabyciem spadku są sądy oraz notariusze. W kancelarii notarialnej możliwe jest stwierdzenie nabycia spadku w sytuacji, gdy jego przyjęcie nie jest kwestią sporną i w kancelarii znajdą się wszyscy wskazani spadkobiercy,  a ponadto istnieje możliwość odrzucenia spadku.

Wszystkie te czynności wymagają zastosowania się do procedur wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, podobnie jak umowy notarialne, które do swej ważności wymagają odpowiedniej formy. Aby mieć pewność, że dopełnisz formalności, warto skonsultować się ze specjalistą z dziedziny prawa. Należy przy tym pamiętać, że przyjęcie spadku nie zawsze wiąże się z poprawą sytuacji majątkowej czy prawnej. Niekiedy może bowiem prowadzić do licznych komplikacji.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku polega na sporządzeniu i zarejestrowaniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Aby przeprowadzić procedurę, konieczne jest testamentowe potwierdzenie woli spadkodawcy lub zastosowanie przepisów dotyczących dziedziczenia, jeśli nie pozostawił testamentu. Warto przy tym pamiętać, że notariusz nie może stwierdzić nabycia spadku na podstawie testamentu szczególnego. Wówczas trzeba skierować sprawę do sądu.

Przed stwierdzeniem nabycia spadku, sporządzamy protokół dziedziczenia. W procedurze spisywania biorą udział osoby zainteresowane sprawą, czyli spadkobiercy testamentowi oraz ustawowi i osoby, na których rzecz testator uczynił zapis windykacyjny. Podczas spisywania protokołu należy ujawnić okoliczności objęte protokołem, pamiętając przy tym, że składanie fałszywych oświadczeń wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Po spisaniu protokołu, jeśli nie pojawią się wątpliwości m.in. co do osoby spadkobiercy, zostaje sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, który notariusz wpisze do Rejestru Spadkowego.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest możliwe w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do dziedziczenia. Aby być wyłączonym od dziedziczenia, należy złożyć stosowne oświadczenie przed sądem lub przed notariuszem. Warto przy tym pamiętać, że odrzucony spadek przechodzi na osobę dziedziczącą w dalszej kolejności.

Jeśli więc np. odrzucasz spadek po swoich rodzicach, pamiętaj również, aby odrzucić go w imieniu swojego dziecka, ponieważ osoba odrzucająca spadek jest traktowana tak, jakby nie dożyła chwili jego otwarcia. W kwestii odrzucenia spadku przez małoletniego konieczne jest uzyskanie zgody sądu na złożenie takiego wniosku w imieniu małoletniego, ponieważ jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Kwestie spadków są jednymi z kluczowych procedur, które umożliwiają realizowanie woli testerów, a także ochronę praw dziedziczących. Jeśli masz wątpliwości co do swojej sytuacji prawnej lub chcesz dokonać stwierdzenia nabycia spadku bądź jego odrzucenia, warto skontaktować się ze specjalistą, którego wiedza pozwoli Ci zabezpieczyć Twój interes prawny.

blog facebook