Poświadczenie dziedziczenia – Rybnik

Nasza kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem poświadczeń dziedziczenia w Rybniku i okolicach. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza stanowi potwierdzenie tego, że wskazana w nim osoba jest faktycznym spadkobiercą. Poświadczenie może zostać jednak sporządzone jedynie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami — zarówno z mocy testamentu, jak i ustawy. Konieczna jest także zgoda wśród osób uprawnionych co do wysokości przypadających im udziałów z tytułu dziedziczenia. W przeciwnym razie konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu, który dokona podziału spadku.

Należy przy tym pamiętać, że poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Istnieje także szereg przesłanek uprawniających notariusza do odmowy poświadczenia, w tym m.in. otwarcie spadku przed dniem 1 lipca 1984 roku czy fakt, że w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe i nieruchomości znajdujące się poza granicą Rzeczypospolitej. Notariusz pomoże Ci w ocenie, czy w danej sytuacji możliwe jest poświadczenie dziedziczenia.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia

Jesteśmy w stanie wykonać poświadczenie dziedziczenia jedynie wobec kompletu przekazanych nam wymaganych dokumentów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

 • dokument tożsamości,

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,

 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,

 • ewentualna ostatnia wola spadkodawcy,

 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców,

 • w przypadku nieruchomości numer księgi wieczystej.

Poświadczenie dziedziczenia bez ostatniej woli spadkodawcy

Skorzystanie z usług kancelarii może okazać się szczególne pomocne w sytuacji, gdy spadkodawca nie zostawił po sobie ostatniej woli, w której rozporządzałby swoim majątkiem. Notariusz pomoże Ci określić kolejność dziedziczenia, a także wyjaśni regulacje prawne dotyczące podziału dóbr między spadkobierców. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest drogą alternatywną dla uregulowania spraw spadkowych na drodze sądowej.

Przeszkody do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Obowiązujące przepisy zawarte w ustawie Prawo o notariacie określają konkretne przesłanki negatywne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Wśród przeszkód do stworzenia dokumentu wskazuje się m.in.:

 • istnienie testamentu szczególnego spadkodawcy,

 • otwarcie i ogłoszenie spadku przez sąd,

 • wątpliwości dotyczące danych dotyczących spadkodawcy lub spadkobierców,

 • już sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

 • toczące się postępowania mające wpływ na porządek dziedziczenia.

Co dzieje się po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia?

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz dokonuje stosownego wpisu do Rejestru Spadkowego, dzięki któremu następuje stwierdzenie nabycia spadku bez rozprawy sądowej. Po potwierdzeniu praw do spadku większość postępowań toczy się dalej w celu dokonania działu spadku, który może zostać dokonany na drodze sądowej lub w postaci umowy zawartej m.in. w naszej kancelarii w Rybniku.

blog facebook