Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Moniki Rutkowskiej dokonuje czynności notarialnych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. W ramach tych usług notariusz zobowiązany jest do wykonywania przewidzianych prawem czynności. Chcąc nadać dowolnemu zobowiązaniu czy czynności oficjalną formę prawną, można zgłosić się do notariusza i sporządzić odpowiedni akt notarialny.

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Monika Rutkowska dokonuje następujących czynności notarialnych:
• sporządza akty notarialne,
• sporządza poświadczenia notarialne,
• sporządza poświadczenia dziedziczenia;
• sporządza poświadczenia dokumentów, w tym poświadczenia:
◦ własnoręczności podpisu;
◦ zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
◦ pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
• doręcza oświadczenia;
• spisuje protokoły;
• sporządza protesty weksli i czeków;
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty notarialne

W przypadku, gdy przepis prawa uzależnia ważność czynności prawnej od dokonania jej w formie szczególnej lub zachowanie takiej formy wynika z woli strony, notariusz sporządza akt notarialny. Dokument sporządzony w formie aktu notarialnego zyskuje moc dokumentu urzędowego i potwierdza dokonanie określonej w nim czynności prawnej. Przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie określają, że wszystkie arkusze aktu notarialnego muszą być ponumerowane, parafowane i połączone, a przed podpisaniem akt notarialny powinien zostać odczytany.

Testament notarialny

Testament sporządzany przed notariuszem ma formę aktu notarialnego. Za pomocą testamentu notarialnego można dokonać wiążących rozporządzeń posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Testament sporządzony w formie szczególnej, jaką jest akt notarialny ma rangę dokumentu urzędowego. Testament sporządzony w kancelarii notarialnej w precyzyjny sposób określa zawarte w nim zapisy. Ze względu na moc dowodową, jaką posiada testament notarialny, trudno podważyć jego treść w postępowaniu sądowym.

Przekazanie nieruchomości - usługi notarialne: darowizny, umowy notarialne

Kancelaria Notarialna notariusz Moniki Rutkowskiej proponuje pełną obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami. Służebność, użytkowanie oraz hipotekę ustanawia się w formie aktu notarialnego.

 

Zbycie nieruchomości w drodze sprzedaży musi być dokonane w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości na podstawie innej umowy, niż przepisana prawem, jest nieważna. Koszt aktu notarialnego, sporządzonego na okoliczność sprzedaży nieruchomości uzależniony jest od wartości oraz rodzaju nieruchomości. W Kancelarii Notarialnej w Rybniku można uzyskać kompletne informacje na temat taksy notarialnej oraz dokumentów wymaganych przy sprzedaży nieruchomości. Ogólny wykaz dokumentów potrzebnych do dokonania określonych prawem czynności zamieszczony jest również na stronie Kancelarii.

Testament - dziedziczenie, regulacja spraw spadkowych u notariusza

Świadczymy usługi notarialne wynikające z prawa spadkowego. Dziedziczenie oraz inne sprawy spadkowe mogą zostać uregulowane w sądzie lub kancelarii notarialnej.
Notariusz może sporządzić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia majątku, jeżeli na spotkaniu w kancelarii pojawią się wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy i nie istnieją między nimi żadne spory. Ponadto sprawa spadek musi być otwarty – w chwili śmierci spadkodawcy – po 1 lipca 1984 roku. Stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej wcześniej może nastąpić jedynie drogą sądową. Zawartą w testamencie wolę zmarłego także ogłasza notariusz.
Inne czynności notarialne powiązane z prawem spadkowym to:

• spisywanie testamentów,
• sporządzanie testamentów z zapisem windykacyjnym,
• przyjęcie lub odrzucenie spadku przez spadkobiercę,
• spisywanie protokołu dziedziczenia,
• sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego nabycie spadku z ustawy lub testamentu,
odrzucenie spadku (zrzeczenie się dziedziczenia po spadkodawcy),
• umowy o dział spadku.

Prawo spółek: sporządzanie umów spółek w kancelarii notarialnej

Realizowane w Kancelarii usługi notarialne w zakresie prawa spółek obejmują czynności na rzecz osób fizycznych, spółek: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, a także wspólnot mieszkaniowych.
Dla Klientów naszej Kancelarii Notarialnej sporządzamy:

• akty założycielskie,
umowy spółek,
• statuty,
• pełnomocnictwa,
• poświadczania notarialne pod umowami sprzedaży udziałów (dotyczy spółek z o.o.),
• protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek z o.o.,
• protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych,
• oświadczenia o objęciu akcji bądź udziałów,
• łączenie i podział spółek,
• przekształcenie przedsiębiorstw w spółki.

Poświadczenia notarialne

Aby dokument zyskał moc urzędową, konieczne jest jego notarialne poświadczenie. Poświadczenie dokumentu polega na potwierdzeniu własnoręczności podpisu złożonego w obecności notariusza. Tożsamość osoby składającej podpis powinna zostać stwierdzona zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie. Zgłaszając się do notariusza po poświadczenie dokumentu, należy mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

blog facebook