Czynności notarialne

Akty notarialne i testamenty – czynności notarialne

Kancelarie notarialne świadczą usługi prawne zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. W ramach tych usług notariusz zobowiązany jest do wykonywania przewidzianych prawem czynności, obejmujących szeroki zakres działalności. Chcąc nadać dowolnemu zobowiązaniu czy czynności oficjalną formę prawną, można zgłosić się do notariusza i sporządzić odpowiedni akt notarialny. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji jak zawieranie umowy spółek czy zbycie nieruchomości. Ponadto działalność notariusza jest niezbędna w sytuacjach dotyczących takich zagadnień, jak testament, spadek (w tym nabycie lub odrzucenie spadku), darowizna (w tym przekazanie nieruchomości), notarialne poświadczenie dokumentów lub podpisu i wiele innych.

Kancelaria notarialna w Rybniku – szczegółowy zakres wykonywanych czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia; 
  • własnoręczności podpisu;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 
blog facebook