Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Moniki Rutkowskiej dokonuje czynności notarialnych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. W ramach tych usług notariusz zobowiązany jest do wykonywania przewidzianych prawem czynności. Chcąc nadać dowolnemu zobowiązaniu czy czynności oficjalną formę prawną, można zgłosić się do notariusza i sporządzić odpowiedni akt notarialny.

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Monika Rutkowska dokonuje następujących czynności notarialnych:
• sporządza akty notarialne,
• sporządza poświadczenia notarialne,
• sporządza poświadczenia dziedziczenia;
• sporządza poświadczenia dokumentów, w tym poświadczenia:
◦ własnoręczności podpisu;
◦ zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
◦ pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
• doręcza oświadczenia;
• spisuje protokoły;
• sporządza protesty weksli i czeków;
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Nieruchomości - usługi notarialne: darowizny, umowy notarialne

Kancelaria Notarialna notariusz Moniki Rutkowskiej proponuje pełną obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami. Służebność, użytkowanie oraz hipotekę ustanawia się w formie aktu notarialnego. Umowy notarialne z tytułu obrotu nieruchomościami sporządzane w kancelarii to m.in.:

umowy darowizny,
• umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
• umowy o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości,
• umowy o dożywocie,
• umowy deweloperskie,
umowy o przekazanie nieruchomości,
• umowy przedwstępne.
Ponadto proponujemy przekształcanie praw spółdzielczych oraz ustanawianie hipotek.

Dziedziczenie - regulacja spraw spadkowych u notariusza

Świadczymy usługi notarialne wynikające z prawa spadkowego. Dziedziczenie oraz inne sprawy spadkowe mogą zostać uregulowane w sądzie lub kancelarii notarialnej.
Notariusz może sporządzić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia majątku, jeżeli na spotkaniu w kancelarii pojawią się wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy i nie istnieją między nimi żadne spory. Ponadto sprawa spadek musi być otwarty – w chwili śmierci spadkodawcy – po 1 lipca 1984 roku. Stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej wcześniej może nastąpić jedynie drogą sądową. Zawartą w testamencie wolę zmarłego także ogłasza notariusz.
Inne czynności notarialne powiązane z prawem spadkowym to:

• spisywanie testamentów,
• sporządzanie testamentów z zapisem windykacyjnym,
• przyjęcie lub odrzucenie spadku przez spadkobiercę,
• spisywanie protokołu dziedziczenia,
• sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego nabycie spadku z ustawy lub testamentu,
odrzucenie spadku (zrzeczenie się dziedziczenia po spadkodawcy),
• umowy o dział spadku.

Prawo spółek: sporządzanie umów spółek w kancelarii notarialnej

Realizowane w Kancelarii usługi notarialne w zakresie prawa spółek obejmują czynności na rzecz osób fizycznych, spółek: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, a także wspólnot mieszkaniowych.
Dla Klientów naszej Kancelarii Notarialnej sporządzamy:

• akty założycielskie,
umowy spółek,
• statuty,
• pełnomocnictwa,
• poświadczania notarialne pod umowami sprzedaży udziałów (dotyczy spółek z o.o.),
• protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek z o.o.,
• protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych,
• oświadczenia o objęciu akcji bądź udziałów,
• łączenie i podział spółek,
• przekształcenie przedsiębiorstw w spółki.

Poświadczenia notarialne

Aby dokument zyskał moc urzędową, konieczne jest jego notarialne poświadczenie. Poświadczenie dokumentu polega na potwierdzeniu własnoręczności podpisu złożonego w obecności notariusza. Tożsamość osoby składającej podpis powinna zostać stwierdzona zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie. Zgłaszając się do notariusza po poświadczenie dokumentu, należy mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Wyróżniamy następujące poświadczenia:
• poświadczenie wzoru podpisu,
• poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu,
• poświadczenie daty okazania dokumentu,
• poświadczenie zgodności odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu,
• poświadczenie podpisu pod dokumentami takimi jak umowa sprzedaży, udzielenie pełnomocnictwa.

blog facebook