Przekazanie nieruchomości — Rybnik

W naszym biurze zajmujemy się m.in. sprawami dotyczącymi zbycia i przekazywania nieruchomości w Rybniku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przekazanie nieruchomości powinno nastąpić w formie aktu notarialnego. Nie można go dokonać pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Przekazanie praw do nieruchomości może zostać również zawarte w testamencie. Jeśli jednak zdecydujesz się zawrzeć taką klauzulę w dokumencie, warto skontaktować się z notariuszem, który pomoże Ci w taki sposób sformułować ostatnią wolę, aby ta w pełni realizowała Twoje zamiary.

Zasadniczo czynności związane z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami wymagają formy aktu notarialnego, który poza rygorem prawnym jest także wyborem rozsądnym zarówno z punktu widzenia zbywcy, jak i nabywcy nieruchomości. Dokument zabezpiecza interesy stron i sprawia, że transakcja ma legalny charakter.

Zbycie nieruchomości w Rybniku

Zbycie nieruchomości to jedna z najczęstszych umów zawieranych w praktyce notarialnej. Nazywa się ją umową o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym, ponieważ jednocześnie wywołują skutki w sferze obligacyjnej, jak i rzeczowej. Przeniesienie własności nieruchomości następuje na podstawie porozumienia stron, a zadaniem notariusza jest sporządzenie stosownego dokumentu i zadbanie o to, aby zawarte w nim klauzule były zgodne z obowiązującym prawem, a w wyniku zawarcia umowy żadna ze stron nie została pokrzywdzona.

Zbycie nieruchomości — formalności

Czynności prawne związane z obrotem prawnym nieruchomościami są ściśle regulowane przez przepisy prawa i wymagają zastosowania formy aktu notarialnego, aby były ważne. Przed dokonaniem czynności należy przekazać notariuszowi informacje na temat danych sprzedającego oraz kupującego nieruchomość, oznaczyć przedmiot sprzedaży, określić jego cenę rynkową, a także termin i sposób zapłaty za nabycie nieruchomości oraz termin wydania nieruchomości. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do przebiegu formalności związanych z przekazaniem nieruchomości, warto skonsultować się z notariuszem, który udzieli Ci merytorycznego wsparcia.

Umowy notarialne z tytułu obrotu nieruchomościami sporządzane w kancelarii to m.in.:

  • umowy darowizny,

  • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,

  • umowy o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości,

  • umowy o dożywocie,

  • umowy deweloperskie,

  • umowy o przekazanie nieruchomości,

  • umowy przedwstępne.

Ponadto proponujemy przekształcanie praw spółdzielczych oraz ustanawianie hipotek.

Co zawiera akt dotyczący przeniesienia własności nieruchomości?

Umowa przeniesienia własności nieruchomości zawiera przede wszystkim podstawowe informacje na temat czasu i miejsca sporządzenia aktu, a także dane sporządzających go stron oraz kancelarii. Główną część dokumentu stanowi oświadczenie woli zawierające warunki przekazania nieruchomości, w tym m.in. stan prawny obiektu, termin jego nabycia i przekazania czy obowiązującą wysokość podatków. Jak w przypadku każdego aktu notarialnego, po jego sporządzeniu wykonujemy obowiązkowe jego odczytanie w obecności obu stron umowy. Jeśli nie zgłaszają one żadnych poprawek do treści dokumentu, następuje złożenie stosownych podpisów.

Umowa najmu a usługi notarialne

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie wymagają sporządzania umowy najmu w formie aktu notarialnego. Coraz więcej osób decyduje się jednak na sporządzenie umowy najmu nieruchomości u notariusza, by lepiej zabezpieczyć się przed potencjalnymi nieporozumieniami i trudnościami z nieuczciwymi, problematycznymi najemcami. Dzięki sporządzeniu stosownego dokumentu w naszej kancelarii ułatwiony zostaje proces eksmisji wynajmującego w przypadku zaprzestania opłacania czynszu czy dewastacji obiektu.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat. Zawiera m.in. informacje na temat daty i miejsca jej zawarcia, stron umowy oraz dokładne określenie przedmiotu najmu, w tym stan prawny obiektu, jego opis i powierzchnię. Przede wszystkim jednak akt notarialny dotyczący najmu obejmuje oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji.

blog facebook