Poświadczenia notarialne

Jedną z czynności dokonywanych w kancelarii notarialnej jest poświadczenie notarialne. Przepisy prawa wskazują szereg procedur, które dla swej ważności wymagają poświadczenia podpisu u notariusza. Zadaniem specjalisty jest w tym wypadku samo zatwierdzenie podpisu dokumentu przez osobę, której tożsamość jest potwierdzona zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, ale również zbadanie, czy poświadczony dokument jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poświadczenia notarialnego wymagają m.in.:

 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa,
 • ustanowienie użytkowania na przedsiębiorstwie,
 • pisemne oświadczenie woli osoby niemogącej pisać dokonane przez osobę przez nią upoważnioną.

Wyróżnia się następujące poświadczenia:

 • poświadczenie wzoru podpisu,
 • poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu,
 • poświadczenie daty okazania dokumentu,
 • poświadczenie zgodności odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu,
 • poświadczenie podpisu pod dokumentami takimi jak umowa sprzedaży, udzielenie pełnomocnictwa.

Jeśli masz wątpliwości czy dana czynność wymaga poświadczenia notarialnego, warto sięgnąć po pomoc notariusza, który pomoże Ci wybrać stosowną formę dla danego aktu. W kancelarii notarialnej specjalizujemy się również w kwestiach związanych z nabywaniem spadków lub ich odrzucaniem, które także wymagają współpracy z notariuszem.

Przepisy Prawa o notariacie dopuszczają możliwość złożenia podpisów pod danym dokumentem nie tylko bezpośrednio w obecności notariusza, ale także poprzez uznanie przed notariuszem własnoręczności złożonych wcześniej podpisów. Taka okoliczność zostaje jednak odnotowana w stosownym dokumencie.

Poświadczenie dokumentów

Notarialne poświadczenie dokumentów to czynność, która umożliwia notariuszowi potwierdzenie zgodności kopii z okazanym oryginałem. Dzięki temu kopia danego dokumentu zyskuje status jego odpisu. Poświadczenie wykorzystuje się szczególnie w sytuacjach, gdy uzyskanie odpisu ze stosownego urzędu jest niemożliwe lub utrudnione. Dotyczy to m.in.:

 • postanowień,
 • dyplomów ukończenia studiów,
 • świadectw,
 • dokumentów gospodarczych,
 • opinii administracyjnych,
 • opinii,
 • decyzji,
 • faktur,
 • orzeczeń sądowych i wielu innych.

Warto przy tym pamiętać, że nawet jeśli otrzymanie odpisu danego dokumentu nie jest utrudnione, to wciąż możliwe jest uzyskanie poświadczenia dokumentu od notariusza. Niekiedy jest to konieczne w sytuacji, gdy czas oczekiwania na odpis dokumentu jest wydłużony lub gdy znajdujesz się w miejscu znacznie oddalonym od urzędu właściwego do rozstrzygnięcia w danej sprawie.

Poświadczenie dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza stanowi potwierdzenie tego, że wskazana w nim osoba jest faktycznym spadkobiercą. Poświadczenie może zostać jednak sporządzone jedynie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami — zarówno z mocy testamentu, jak i ustawy. Konieczna jest także zgoda wśród osób uprawnionych co do wysokości przypadających im udziałów z tytułu dziedziczenia. W przeciwnym razie konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu, który dokona podziału spadku.

Należy przy tym pamiętać, że poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Istnieje także szereg przesłanek uprawniających notariusza do odmowy poświadczenia, w tym m.in. otwarcie spadku przed dniem 1 lipca 1984 roku czy fakt, że w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe i nieruchomości znajdująca się poza granicą Rzeczypospolitej. Notariusz pomoże Ci w ocenie, czy w danej sytuacji możliwe jest poświadczenie dziedziczenia.

blog facebook